Вие сте тук: Начало Новини Община Пловдив спечели социален проект за над 1.2 милиона лева

Община Пловдив спечели социален проект за над 1.2 милиона лева

Съществуващият „Домашен социален патронаж“ ще разшири дейността си като създаде Звено за услуги в домашна среда към всеки район.

Община Пловдив спечели проект на обща стойност 1 222 952 лева по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г, схема „Помощ в дома“. Проектът се финансира от Европейския социален фонд, а договарящ орган е Агенция за социално подпомагане. Предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде разпределена по районите в Пловдив.

С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, в рамките на схемата ще се даде възможност на съществуващия „Домашен социален патронаж“ да разшири дейността си като създаде Звено за услуги в домашна среда към всеки един от районите на Община Пловдив, което да предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда:

-          за лична помощ;

-          за социална подкрепа;

-          за помощ в комунално-битови дейности.

По този начин ще се гарантира по-висока ефективност на предоставяните услуги при използването на значително по-малък финансов ресурс, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различните социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.

За целта в Звеното за услуги към съответния район ще бъдат наети лица, които ще обслужват нуждаещите се на съответната територия. За персонал на звената ще бъдат наемани безработни лица.

Целевата група по проекта са:

Група на хората с увреждания /потребители/:

  • Възрастни с трайни увреждания с определена от съответните органи намалена работоспособност, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в невъзможност сами да се грижат за себе си и ограничават социалния им живот;
  • Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване;
  • Самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита и да поддържат хигиена в дома си.

Група на персонала в звеното /доставчици на услугите/:

  • Безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда;
  • Лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, с право на работа и регистрация в Бюрото по труда.

 

Дейностите които ще се предлагат в Звеното са:

-       предоставяне на почасови услуги за лична помощ;

-       предоставяне на почасови услуги за социално включване и адаптация;

-       предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности.

Проектът има за цел да осигури развитието на дейностите за обгрижване на лица с увреждания и социално включване след приключване на проект „Подкрепа за достоен живот”, както и да надгради услугите предлагани по национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.  Действието на проекта е насочено към лица от целевата група на потребителите с постоянна и временна адресна регистрация на територията на съответния район. Задължително е лицето, което ще ползва услугите да има постоянен или настоящ адрес в района, а за служителите в екипа на звеното да са безработни, регистрирани в Бюрото по труда.

Продължителност на проекта – 17 месеца, а продължителността на дейностите в Звеното е 12 месеца.